CHEMSTAR BANGKOK
ใบรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม

โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘
โดยคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตรเห็นชอบกับกผลการตรวจรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม และร่าง "ชื่อหลักสูตรมาตรฐาน"
เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งใช้เป็นแนวทางในการกำหนดชื่อหลักสูตรเพื่อขอรับรองหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่าได้ลงนามในใบรับรองสถานศึกษาฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว