Chemstar Bangkok Nautical School | โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพฯ | เรียนเดินเรือ | เดินเรือ | นักเรียนเดินเรือ | พาณิชย์นาวี | STCW 2010 Thailand | Maritime Training STCW 2010 (Marine Department Approved) | Offshore Training | Marlins Approved Test Center | API Approved Training Center | Logistic Training | Hospitality Training | หลักสูตรนายเรือ และต้นเรือ | หลักสูตรต้นกล และรองต้นกล | หลักสูตรนายประจำเรือ 500 ตันกรอสหรือมากกว่า (สำหรับผู้มีประสบการณ์) | หลักสูตรความปลอดภัย และความรับผิดชอบบนเรือ | หลักสูตรการป้องกัน และการดับไฟ | หลักสูตรการดำรงชีพในทะเล | หลักสูตรการปฐมพยาบาล1
CHEMSTAR BANGKOK
ใบรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม

โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘
โดยคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตรเห็นชอบกับกผลการตรวจรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม และร่าง "ชื่อหลักสูตรมาตรฐาน"
เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งใช้เป็นแนวทางในการกำหนดชื่อหลักสูตรเพื่อขอรับรองหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่าได้ลงนามในใบรับรองสถานศึกษาฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว