CHEMSTAR BANGKOK
ENGINE >> COURSE >> หลักสูตรต้นกล และ รองต้นกล
ระเบียบการการเข้าศึกษา
หลักสูตรต้นกลและรองต้นกล ของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 12 ปี ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าไม่จำกัดสายการเรียน
2. ถือประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์
หรือมากกว่าและได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนายช่างกลในเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
2. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
5. ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750กิโลวัตต์หรือมากกว่า

ระยะเวลาในการเข้าศึกษา
1. ภาคทฤษฏีในโรงเรียน หลักสูตร 6 เดือน 2 สัปดาห์ รวมตลอดหลักสูตรใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1202 ชั่วโมง
2. สามารถเข้าเรียนได้ตลอดทั้งปี ให้ตรงกับวันที่เปิดเรียนของรายวิชานั้น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 97,000บาท

วิธีการสมัครและการเข้าศึกษา
สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์กรุงเทพ เวลา 08.00-17.00 น.เปิดรับสมัครทุกวัน
สามารถเข้าเรียนได้ตามวันต่อไปนี้

• โทรสำรองที่นั่งได้ที่ 081-1548351 (พรพนัส ชิดทิด) / 081-7202218 (กัปตัน วิชัย) หรือ 02-3992860-5 ……………………………………………………………………………………………………………………