CHEMSTAR BANGKOK
ENGINE >> COURSE >> หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกล 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า
ระเบียบการการเข้าศึกษาหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า,ปวช, ทุกสาขา
1.2 มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
1.3 เป็นชาย สัญชาติไทยมีอายุไม่เกิน 18-36 ปี
1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.5 ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติไม่บอดสี
1.7 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
2.1 สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
2.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 4 ใบ
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด

3. ระยะเวลาในการเข้าศึกษา
หลักสูตร 2 ปี แบ่งเป็น
3.1 เรียนในโรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ 1 ปี
3.2 ฝึกปฎิบัติงานในเรือเดินทะเลฝ่ายช่างกลเรือ 1 ปี

4. สิ่งที่จะได้รับเมื่อจบการศึกษา
4.1 ได้รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่าและเป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า
4.2 วุฒิการศึกษา ปวส.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 150,000บาท
(ราคารวมค่าธรรมเนียมหลักสูตรฝึกอบรมค่าฝึกนอกสถานที่และค่าเครื่องแบบการศึกษาแล้ว)

วิธีการสมัคร
• สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์กรุงเทพ เวลา 08.00-17.00 น.
หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาทาง e-mail: ponpanus@cns.ac.th
• สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-1548351 อ.เอ็ด (พรพนัส ชิดทิด)
• สามารถขอใบสมัครทาง e-mail: ponpanus@cns.ac.th ……………………………………………………………………………………………………………………